Cena znaleckého posudku

Cena znaleckého posudku alebo Odmena znalca je upravená v zákone číslo 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z.z.:

1. Znalec sa môže dohodnúť so zadávateľom na zmluvnej odmene; ak sa nedohodnú, patrí mu tarifná odmena.

2. Výška tarifnej odmeny u znalcov sa určí a) časovým spôsobom s prihliadnutím na skutočný počet hodín, ktoré znalec vynaložil na svoju činnosť, b) podielovým spôsobom z východiskovej hodnoty predmetu úkonu znaleckej činnosti alebo c) paušálnym spôsobom podľa predmetu úkonu znaleckej činnosti v závislosti od počtu úkonov znaleckej činnosti.

5. Tarifná odmena sa a) zvýši, ak zadávateľ vyžaduje vykonanie úkonu bezodkladne alebo za mimoriadne obťažných okolností, b) zníži alebo neprizná, ak znalec vykonal úkon oneskorene, neúčelne alebo nekvalitne.

6. Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s vykonávaním činnosti, najmä súdne poplatky, správne poplatky, cestovné výdavky a telekomunikačné výdavky, paušálne ustanovené náhrady, výdavky za kopírovacie a tlačiarenske služby, výdavky spojené s činnosťou konzultanta a výdavky za odborné podklady, preklady, odpisy, alebo výpisy z verejných registrov.

7. Pri úkonoch vykonávaných v mieste, ktoré nie je miestom výkonu činnosti, patrí za čas strávený cestou do tohto miesta a späť znalcovi náhrada za stratu času.

Hodinová odmena za jednu aj začatú hodinu výkonu znaleckej činnosti je 13,28 €, ak nie je ďalek ustanovené inak. Podielová odmena sa určuje podľa stanovenej výšky východiskovej hodnoty predmetu znaleckého úkonu.

Odmenu za znalecký posudok dohodou na základe platného zákona a vyhlášky navrhujem vo výškach, ktoré sú uvedené pre byty a rodinné domy, vrátane súvisiacich výdavkov.